Main image

Miljöhänsyn

Natur- och kulturmiljövård / Grönt kort i skogen

Miljöhänsyn är en utbildning framtagen av Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) som ger dig grundläggande kompetens för hur arbete ska utföras i skogen med hänsyn till natur- och miljövård. Målgruppen för utbildningen är personer som planerar, leder eller utför skogliga arbeten – exempelvis avverkning, markberedning, röjning och gallring.

Kurslängden i miljöhänsyn är 4 dagar och sker både utomhus och inomhus. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Godkända prov ger kompetensbevis i Miljöhänsyn. För att bli skogscertifierad i PEFC eller FSC är ett kompetensbevis i Miljöhänsyn ett grundkrav som skall förnyas var 5 år med en repetitionskurs (1 dag).

Utbildare

Skogstekniska Utbildning AB

Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige.
Kontakt

Kursinnehåll

 • Miljömål
 • Lagstiftning och samrådsrutiner
 • EU’s vattendirektiv
 • Biologisk mångfald
 • Nyckelbiotoper
 • Hoten mot biologisk mångfald
 • Rödlistade arter (Rödlistning)
 • Natur- och kulturskogens dynamik
 • Naturvärdesbedömning
 • Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
 • Negativa miljöeffekter av skogsbruk
 • Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
 • Målklassning av skogsmark Certifiering av skogsbruk
 • Forn- och Kulturlämningar från olika tider i skogsmark
 • Skador på kultur- och fornlämningar
 • Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
 • Skogens sociala värden

Länkar

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)